Begivenhetsrikt år for Base Gruppen

Base Gruppen AS er eier- og holdingselskapet for ulike virksomheter innen næringseiendom, boligutvikling, omsorgs- og mottaksdrift, samt ulike finansielle investeringer. Den operative virksomheten drives foruten gjennom morselskapet, primært gjennom selskapene Base Property AS, Base Bolig AS og Abri Vekst AS.

Innen næringseiendom hadde gruppen et år med meget stor aktivitet, men det var ingen prosjektrealiseringer.

Hittil i 2017 er det gjennomført flere salg, som vil positivt reflekteres i regnskapet for 2017.

En viktig milepæl har vært den vellykkete utviklingen av Hermetikkfagskolen og Hermetikkindustriens Laboratorium i Niels Juels gate i Stavanger. Dette er første del av en utvikling av nærings- og boligprosjektet Ledaal Park.

Konsernet har gjennomført en betydelig økning av sin virksomhet innen boligsektoren. Det vil i løpet av 2017 bli tatt inn eksterne partnere i denne satsningen.

Abri Vekst ble startet i 2015 og var i 2016 en stor aktør innen mottaksdrift. Det ble inngått avtaler med UDI for Forus Transittmottak, Høyland statlige mottak og Sola statlige mottak. Avtalene ble inngått i en krevende tid med mye usikkerhet, men selskapet var villig til å ta stor risiko på de markedsmessige betingelser som på dette tidspunkt var gjeldende. Gjennom effektiv drift, god logistikk og begrensede kostnader i forbindelse med tilbakestilling av eiendommene, ble resultatet bedre enn antatt. Gradvis reduksjon i antall beboere medførte reduserte driftskostnader og bidro positivt til resultatet.

Driften av de tre mottakene gjorde at omsetningen passerte 213 millioner kroner, med et resultat på 78 millioner kroner.

– I tillegg til resultatet har vi mottatt positive tilbakemeldinger fra både beboere, naboer, lokale og nasjonale myndigheter, nødetater og UDI. Dette har vært viktig for oss, sier administrerende direktør Kjartan Dirdal i Abri Vekst.

Fra sommeren 2016 ble behovet for drift av asylmottak betydelig redusert. Abri Vekst fokuserer for inneværende år primært på å være leverandør av omsorgstjenester. Selskapet overtok samtlige aksjer i Dialogue Drude Berentsen AS i begynnelsen av juli 2017.

– Basert på erfaringene fra konsernets arbeid med flyktninger og asylsøkere i 2016, etablerte Abri Vekst tidlig i 2017 Abri Aid. Selskapet driver operasjonelt humanitært hjelpearbeid blant syriske flyktninger i Libanon, primært i Bekaadalen. Abri Aid har ingen kommersielle eller økonomiske motiver og er finansiert av Abri Vekst, sier informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson.

I mai 2017 annonserte Wunderlich Investment Company at selskapet var i fusjonsforhandlinger med det børsnoterte selskapet B. Riley. Aksjonærene i Wunderlich vil motta aksjer i B. Riley som vederlag for fusjonen. Basert på den usikkerhet som råder rundt fremtidig verdiutvikling har Base Gruppen beslutte å nedskrive den bokførte verdien av eierposten i størrelsesorden 67 millioner kroner.

– Nedskrivingen reflekterer markedsnedgangen for denne typen selskaper, og det er fortsatt knyttet usikkerhet til fremtidig verdiutvikling for denne investeringen, sier konsernsjef Alfred Ydstebø.

Resultatet for konsernet Base Gruppen er derfor preget av nedskrivingen i USA.

– Men den underliggende driften er vi meget godt fornøyd med, og den positive forretningsutviklingen har fortsatt inn i 2017, sier Ydstebø.