ESG, ÅPENHET OG SAMFUNNSANSVAR

Environmental, social and corporate governance – Base Gruppen og datterselskaper tar samfunnsansvar. Våre prosjekter skal bidra til en bærekraftig utvikling – økologisk, sosialt og økonomisk. Vi er opptatt av samfunnsnytte, trivsel og vekst.


FNs BÆREKRAFTSMÅL

En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Base Gruppen støtter FNs bærekraftsmål, målene ligger til grunn for vårt arbeid med samfunnsansvar: «Fram mot 2030 skal fattigdom bekjempes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses.»

UTVALGTE MÅL


Mål 1

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.»

For å utrydde verdens fattigdom må økonomisk vekst fordeles jevnere, både mellom land og blant innbyggerne innad i land. I tillegg må flere inkluderes i arbeidslivet. Alle land må gi innbyggerne sine like muligheter og investere i sosiale velferdsordninger som arbeidsledighetstrygd, sykepenger – og utdanning.

Mål 9

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

For å bygge en solid infrastruktur og fremme en inkluderende og bærekraftig industrialisering i alle verdens land trenger vi kloke hoder – og mennesker som tør å tenke utenfor boksen for å finne og utvikle nye løsninger. Derfor er innovasjon, forskning og vitenskap nøkkelord for å nå dette målet. Vi må finne nye måter å øke ulike lands potensial for utvikling og vekst.

Mål 11

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

For å sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i alle deler av landet, må det inngås byvekst- og byutviklingsavtaler i de store byområdene som bidrar til mer effektiv og samlet arealbruk og transport.

Mål 17

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å lykkes med bærekraftsmålene er det helt nødvendig å samarbeide over landegrenser og på tvers av ulike sektorer i samfunnet. Myndigheter, næringslivet, sivilsamfunnet, akademia og andre aktører må spille på lag for å oppnå bærekraftig utvikling.

ÅPENHETSLOVEN


§ 1. Lovens formål: Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les vår erklæring om åpenhetsloven