ESG og SAMFUNNSANSVAR


Environmental, social and corporate governance – Base Gruppen og datterselskaper tar samfunnsansvar. Våre prosjekter skal bidra til en bærekraftig utvikling – økologisk, sosialt og økonomisk. Vi er opptatt av samfunnsnytte, trivsel og vekst.

FNs bærekraftsmål

En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Base Gruppen støtter FNs bærekraftsmål, målene ligger til grunn for vårt arbeid med samfunnsansvar: «Fram mot 2030 skal fattigdom bekjempes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses.»

UTVALGTE MÅL

Mål 1: «Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.»

For å utrydde verdens fattigdom må økonomisk vekst fordeles jevnere, både mellom land og blant innbyggerne innad i land. I tillegg må flere inkluderes i arbeidslivet. Alle land må gi innbyggerne sine like muligheter og investere i sosiale velferdsordninger som arbeidsledighetstrygd, sykepenger – og utdanning.

Mål 9: «Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.»

For å bygge en solid infrastruktur og fremme en inkluderende og bærekraftig industrialisering i alle verdens land trenger vi kloke hoder – og mennesker som tør å tenke utenfor boksen for å finne og utvikle nye løsninger. Derfor er innovasjon, forskning og vitenskap nøkkelord for å nå dette målet. Vi må finne nye måter å øke ulike lands potensial for utvikling og vekst.

Mål 11: «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.»

For å sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i alle deler av landet, må det inngås byvekst- og byutviklingsavtaler i de store byområdene som bidrar til mer effektiv og samlet arealbruk og transport.

Mål 17: «Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.»

For å lykkes med bærekraftsmålene er det helt nødvendig å samarbeide over landegrenser og på tvers av ulike sektorer i samfunnet. Myndigheter, næringslivet, sivilsamfunnet, akademia og andre aktører må spille på lag for å oppnå bærekraftig utvikling.

Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method brukes i mer enn 70 land over hele verden. Vi har et mål om at alle våre prosjekter skal BREEAM-sertifiseres, minimum som «Excellent».

Vi er stolt medlem av Grønn by, en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og er et nettverk mellom offentlige etater, næringsliv og organisasjoner.

Base Gruppen støtter humanitært arbeid på tvers av landegrensene, blant annet ved å hjelpe flyktninger langs den syriske grensen i Libanon.